Edward Montagu, 1st Baron Montagu of Boughton, 1630 2